Biyografi

Yazar Resmi

Abdullah Yıldız, Doç. Dr.

1955 Yılında Kayseri’nin Kirazlı köyünde doğdu. İlk ve orta öğre-timini Kayseri’de tamamladı. Lisans öğrenimini, 1979’da Erciyes Üni-versitesi Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü’nde tamamladı. 1980 öğretim yılında öğretmenliğe atandı. 1987 Yılında Millî Eğitim Bakanlığı tara-fından Arap Dili ve Edebiyatı üzerinde staj yapmak, bilgi ve beceri ar-tırmak üzere bir yıl süreli Mısır’a gönderildi. 1989 yılında Erciyes Üni-versitesi’nde başladığı Yüksek Lisans öğrenimini, 1992 yılında “Ebû Bekir Muhammed es-Serahsî’nin Hayatı ve Mebsut’un I. ve II. Ciltle-rindeki Hadislerin Tahrîci” konulu teziyle tamamladı. 1993 yılında Er-ciyes Üniversitesi’nde Hadis Bilim Dalı’nda doktoraya başladı. 15 Yıl Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı değişik öğretim kurumlarında öğretmen-lik yaptı.
1995 yılında, Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri Bölümü’nde Arapça Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1996 öğretim yılında, istek üzere aynı üniversitenin İlâhiyat Fakülte-si’ne Hadis Anabilim Dalı öğretim görevlisi olarak atandı. 1998 yılında, “Hadislerde Nifâk Kavramı ve Hz. Peygamber’in Münâfıklara Karşı Tutumu” konulu Erciyes Üniversitesi’nde yaptığı çalışmasıyla doktora öğrenimini tamamladı. 2000 yılında, çalıştığı fakültede Yardımcı Do-çent oldu. 2000-2008 yılları arasında aynı fakültede Dekan Yardımcılı-ğı yaptı. 2014 yılında Hadis Anabili Dalı’nda Doçent oldu. Halen Har-ran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’de görev yapmaktadır. Arapça ve İngilizce bilen yazar, evli ve dört çocuğu bulunmaktadır.
Yazarın, çoğu güzel ahlâk, hoşgörü ve Müslüman bireyin sosyal ahlâk ve davranışı, sünnet ve medeniyet ilişkileri konulu bildirileri ol-mak üzere çok sayıda sahâbe biyografileri ve rivâyet ilişkileri, kargaşalı ve yakın anlam ilişkili bazı hadis kavramları üzerinde makâle çalışmala-rı bulunmaktadır. Yazarın elinizdeki eserin dışındaki kitapları şunlardır:
 Hz. Peygamber ve Gizli Düşmanları Münafıklar, İz Yayıncılık, İstanbul: 2000
 Türk-İslâm Hukukçusu İmam Serahsî’nin Hayatı ve Sünnet Anlayışı, Şanlıurfa: 2001
 Tulakâ Râviler ve Rivâyetleri, Yayınevi Yay., Ankara: 2012
 Büyük Fetih Müslümanları ve Rivayetleri (Muaviye ve Hadisçi-liği), Siyer Yayınları, İstanbul: 2015