Biyografi

Yazar Resmi

Tahir b. Salih el-Cezairi

20 Rebîülâhir 1268’de (12 Şubat 1852) Dımaşk’ta doğdu. İlim ve tasavvuf geleneğine sahip bir aileye mensuptur. Arapça, Türkçe ve Farsça’nın yanı sıra birçok ilmin temel meselelerini öğrendi. Ayrıca Türk hocalarından matematik, astronomi ve tarih gibi ilimler tahsil etti. Ölünceye kadar yanından ayrılmadığı ve en çok etkilendiği hocası Abdülganî b. Tâlib el-Meydânî’den değişik ilimlerde ders aldı.
lk görevine öğretmen olarak 1877’de Dımaşk’taki Melikü’z-Zâhir Mektebi’nde başladı. 1878’de dönemin Suriye Valisi Midhat Paşa tarafından Suriye mekâtib müfettişliğine getirildi. 1898 yılında Suriye kütüphaneler müfettişliği görevine tayin edildi. 1907’de Mısır’a göç etti. 1916’da yeğeni Selîm el-Cezâirî’nin Cemal Paşa tarafından idam ettirilmesinin etkisiyle Şerîf Hüseyin isyanına katıldı (Commins, s. 280). 1919 yılının sonlarına doğru Dımaşk’a geri döndü. Buradaki el-Mecmau’l-ilmiyyü’l-Arabî üyeliğine ve el-Mektebetü’l-umûmiyye adıyla 1881’de kurduğu Zâhiriyye Kütüphanesi’nin ilk müdürlüğüne getirildi. 6 Ocak 1920 tarihinde Dımaşk’ta vefat etti, vasiyeti üzerine Kāsiyûn dağı eteğinde bulunan Zülkifl Mezarlığı’na defnedildi.