Biyografi

Yazar Resmi

Muhammed el Hudari

Muhammed b. Âfîfî el-Bâcuri el-Hudarî: 1872 yılında Kahire’de doğdu. Dâru’l-Ulum’dan mezun oldu. Sudan’da kâdılık yaptı. On iki yıl Hukuk Fakültesinde İslâm Hukuku derslerine girdi. Mısır üniversitelerinde İslâm Tarihini okuttu. Hukuk Fakültesinde yöneticilik yaptı. Döneminin Mısır Eğitim Bakanlığında müfettişlik görevlerinde bulundu. Edebi uslübu, güçlü delillere dayanması, araştırmacılığı, yararlı analizleri, İlmi geleneğe bağlılığı, sadeliği, İslâm düşüncesinin ıslahı ve donukluğa karşı duruşu ile bilinen değerli bir İslâm âlimidir. 1927 yılında Kahire’de vefat eden Şeyh Hudarî’nin birçok konuda önemli eserleri vardır. Başlıca eserleri şunlardır;
ˆ ˆ
İtmamu’l Vefa fi Sireti’l-Hulefa
Usulu’l-Fıkhˆ ˆ
Tarihu’l Umemi’l-İslamiyye (2 cilt olup, 1. cilt Peygamberlikten Emevi dönemine kadar, 2. cilt Abbasi döneminin tamamını ele almıştır.)
Tarihu’t Teşrii’l-İslamiyye
ed-Durusu’t-Tarihiyyetu’l-İslamiyye
el-Ğazali ve Tealimuhu ve Arâuhu
Muhâdaratun fi Nakdi Kitabi’ş-Şi’ri’l-Câhiliyyi li Tâha Hüseyn
ˆMuhezzebu’l-Eğâni (9 cilt)
ˆNuru’l-Yakin Fi Sireti Seyyidi’l-Mürselin
ˆTefsirü’t-Tabiin (2 cilt)