Biyografi

Yazar Resmi

Ali Tantâvî

Dedesi Ahmed b. Ali b. Mustafa, Mısır’ın Tanta ilinden hicri 1255 yılında Şam’a göç etmiş Osmanlı ordusunda Tabur komutanlığı yapmış ve 1306 yılında vefat etmiştir. Ali Tantâvî hem medrese geleneğine göre hem de resmi okullarda eğitim görmüştür.
Tantâvî’nin, ilk makalesi 17 yaşındayken yayımlandı. el-Muktabas dergisine gidip makalesini Üstad Ahmed Kürd Ali’ye göstermiş, fakat Üstad, önceleri bu ağır makaleyi onun yazdığına inanamamış, Tantâvî’yi imtihan ettikten sonra makaleyi kısa sürede yayımlamıştır. Dayısı Muhibbuddin el-Hatib’e ait el-Fath ve ez-Zehra dergilerin yayımlanmasına katıldı. 1926 yılında Mısır’dan Şam’a döndükten sonra da Büyük edib el-Arnavud’la birlikte Fete’l-Arab dergisinde çalıştı. 1931 yılında el-Eyyam dergisinin müdürü oldu. Bu arada en-Nakid ve eş-Şa‘b ve diğer gazetelerde da yazılar yazıyordu. 1953 yılında kapanıncaya kadar er-Risale de aralıksız yazılar yazdı. Buna ilaveten yıllarca el-Muslimûn, el-Eyyam ve en-Nasr’da yazıları çıktı Suudi Arabistan’a gittikten sonra Mekkede el-Hacc ve Medine’de el-Medine’de yazdı. eş-Şarku’evsatta da hatıraları yayımlandı.
Şam’da Liseye başlayınca el-Eminiyye, el-Cevheriyye ve el-Kamileyye gibi medreselerde medrese usulünde eğitim verdi. O zaman on yedi, on sekiz yaşlarındaydı.(hicri: 1345) 1931 yılında ilkolkul öğretmeni oldu. 1935 yılına kadar bu göreve devam etti. Ali Tantâvî, eski radyo programı yapımcılarındandır. Otuzlu yıllarda radyo programlarına başladı. 1937 yılında Bağdat Radyosu, 1942 yılnda Dımaşk ve son olarak da Suudi Arabistan radyosunda çeyrek asır program yaptı. Tantâvî yirmi beş yıl boyunca Şam ve Kahire’de çeşitli yargı görevlerinde bulundu. 1963 yılında Cidde’ye gitti. Burada daha sonraları İmam Muhammed adını alacak olan Şeriat Fakületesi ve Arap Dili Fakültesinde hocalık yaptı. 21 yılı Mekke’de, 4 yılı da Cidde’de geçirdi. (1964-1985) Mekke’nin Aziziye semtinde 1999’da vefat etti. Allah Rahmet eylesin
Tantâvî’nin bazı eserleri şunlardır: Resâilu’l-İslâh, Mine’t-Tarihi’l-İslâmî, Fikr ve Mebahis, Fetâvâ Ali Tantâvî, Zikriyyatu Ali Tantâvî (8 cilt), Kitabu’l-Mahfûzât. Müellifin bunlar dışında pek çok eseri, ayrıca çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanmış yüzlerce makalesi ve araştırması bulunmaktadır.